Poskytované služby – oblasti práva
Advokátska kancelária Mgr. Juraja Lukačku poskytuje právne služby a právne poradenstvo vo všetkých oblastiach právneho poriadku Slovenskej republiky, ako aj práva medzinárodného a práva Európskej únie, z toho najmä:
 • Obchodné právo (právo obchodných spoločností, záväzkové právo, atď. )
 • Občianske právo (vecné práva, záväzkové práva, právny režim nehnuteľností a prevody nehnuteľností, dedičské právo, rodinné právo)
 • Občianske právo procesné (súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok akéhokoľvek druhu, zastupovanie v súdnom konaní, vrátane správneho súdnictva)
 • Due dilligence
 • Právo cenných papierov (špecializácia na akcie, zmenky a šeky)
 • Práva z oblasti duševného vlastníctva (autorské a obdobné práva, ochranné známky, práva vyplývajúce z obchodného mena, obchodné tajomstvo, priemyselné práva, reklama, počítačové právo)
 • Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
 • Daňové právo
 • Bankové, finančné právo a poisťovníctvo
 • Konkurz a vyrovnanie
 • Právo hospodárskej súťaže
 • Medzinárodné právo súkromné a procesné
 • Trestné právo
 • Právo EÚ
 • Správne právo
 • Stavebné právo
 • Právo životného prostredia
 • Ústavné právo
SmartWeb Logo © 2007 Mgr. Juraj Lukačka | napísať správcovi stránky