Mgr. Juraj Lukačka, advokátska kancelária
Profil Kancelárie
Mgr. Juraj Lukačka, advokát je zapísaný v Slovenskej advokátskej komore pod číslom 5566.
Profesný rozvoj
1999-2003výkon právnej praxe v advokátskej kancelárii JUDr. Dagmar Valovičovej
2003ukončenia vysokoškolského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore právo
2003-2006advokátsky koncipient advokátky JUDr. Dagmar Valovičovej
2004absolvovanie odborných seminárov o práve EÚ s ohľadom na aplikáciu v právnej praxi v SR
2004-2005absolvovanie seminárov externého doktorandského štúdia vo vednom odbore trestné právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
2005certifikát z anglického jazyka po úspešnom absolvovaní kurzu Legal English
od 2006v rigoróznom konaní pracuje na téme „Trestná zodpovednosť mladistvých“
2006úspešné absolvovanie advokátskej skúšky
od 2007zapísaný v SAK

Advokátska kancelária Mgr. Juraja Lukačku sa orientuje na poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva právnickým i fyzickým osobám vo všetkých oblastiach práva SR, ako aj práva medzinárodného a práva Európskej únie.
Advokát Mgr. Juraj Lukačka pôsobí, okrem iného, ako asociovaný advokát advokátskej kancelárie Valovičová & Železník, ktorá je členom skupiny nezávislých advokátskych kancelárii, ktoré vzniklo v r. 2003 pod názvom JUROPA, so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom, v Spolkovej republike Nemecko. Členmi tohto združenia sú aj advokáti z Českej republiky, Rakúska, Poľska a Rumunska. Advokát takto úzko spolupracuje najmä s kolegami v Českej republike a Spolkovej republike Nemecko.
Advokát poskytuje právne služby najmä v jazyku slovenskom a anglickom, čiastočne tiež v jazyku nemeckom. Zabezpečenie služieb tlmočníka zo všetkých relevantných svetových jazykov, ako aj úradné preklady realizované renomovanými prekladateľmi, sú samozrejmosťou.
Hlavným krédom advokáta je poskytovať kvalitné a prístupné právne poradenstvo v zmysle zákona o advokácii, pričom ťažiskom takéhoto konania je vždy klient a jeho potreby. Jednoznačné, kvalitné a rýchle riešenie problémov a otázok klienta je preto prvoradé. Individuálny prístup ku každému klientovi, citlivé posúdenie klientových požiadaviek, možností ako aj snaha poskytnúť čo najefektívnejšie riešenia, to všetko sú základné princípy spolupráce advokáta so svojimi klientmi.
Pri výkone svojej advokátskej praxe Mgr. Juraj Lukačka spolupracuje a má nadštandardné vzťahy aj s odborníkmi s iných odvetví, ktorých súčinnosť je často kľúčová pri poskytnutí komplexného riešenia pre klienta. Predovšetkým ide o notárov, exekútorov, znalcov a daňových poradcov.
SmartWeb Logo © 2007 Mgr. Juraj Lukačka | napísať správcovi stránky